Krawiec Grzegorz, Przesłanki przyznawania dodatku mieszkaniowego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 23 marca 2007 r. (sygn. akt IV SA/Gl 461/06). Glosa do wyroku WSA z dnia 23 marca 2007 r., IV SA/Gl 461/06

Glosy
Opublikowano: FK 2008/1-2/114-122
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Przesłanki przyznawania dodatku mieszkaniowego. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 23 marca 2007 r. (sygn. akt IV SA/Gl 461/06). Glosa do wyroku WSA z dnia 23 marca 2007 r., IV SA/Gl 461/06

1

Glosowany wyrok odnosi się do problemu rażącej dysproporcji pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające dzień złożenia wniosku a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie ponosić wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i zasoby majątkowe (art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, DzU nr 71 poz. 734 z późn. zm.). Owa rażąca dysproporcja stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca spełnia inne przesłanki do przyznania dodatku mieszkaniowego.

Problem sprowadza się do tego, czy posiadanie samochodu osobowego świadczy o rażącej dysproporcji, o której mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Przepis ten w praktyce orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych budzi spore wątpliwości; w związku z tym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX