Kołacz Jacek, Przekształcenia podmiotowe w ramach postępowania nakazowego. Glosa do wyroku SN z dnia 7 czerwca 2001 r., III CKN 394/00

Glosy
Opublikowano: OSP 2019/4/37
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Przekształcenia podmiotowe w ramach postępowania nakazowego. Glosa do wyroku SN z dnia 7 czerwca 2001 r., III CKN 394/00

Słowa kluczowe: postępowanie cywilne, postępowanie nakazowe, przekształcenie podmiotowe powództwa po wniesieniu zarzutów

Komentowane orzeczenie – choć liczące sobie już nieomal dwie dekady i stanowiące częściowo kontynuację poglądu wyrażonego przez Sąd Najwyższy (SN) jeszcze w latach 70. XX wieku – jawi się również obecnie jako warte opatrzenia kilkoma dodatkowymi zdaniami komentarza. Z praktyki autora wynika bowiem, że pewne z wyrażonych w nim zapatrywań nie znajdują odzwierciedlenia w działalności orzeczniczej sądów powszechnych, które dopuszczają do dokonywania przekształceń podmiotowych w sprawach rozpoznawanych w ramach postępowania nakazowego. Praktyka ta powinna stanowić asumpt do sformułowania kilku dodatkowych zdań komentarza do przywołanego na wstępie judykatu.

W stanie faktycznym leżącym u podstaw wydania komentowanego orzeczenia powód dochodził od pozwanego roszczenia wywodzonego pierwotnie z weksla. W pierwszej instancji powództwo zostało oddalone, w drugiej jednak zapadło...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX