Kmieciak Zbigniew, Prawo wodne - decyzja starosty w sprawie ustalenia linii brzegu naturalnego cieku (potoku) - odwołanie od decyzji wniesione przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - przymiot strony postępowania administracyjnego - organ właściwy do rozpoznania odwołania - bezstronność orzekania. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 stycznia 2017 r., II OSK 968/15

Glosy
Opublikowano: OSP 2017/12/122
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Prawo wodne - decyzja starosty w sprawie ustalenia linii brzegu naturalnego cieku (potoku) - odwołanie od decyzji wniesione przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej - przymiot strony postępowania administracyjnego - organ właściwy do rozpoznania odwołania - bezstronność orzekania. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 stycznia 2017 r., II OSK 968/15

1. Problem uchwycenia dystynkcji pomiędzy tym, co w skrócie określa się mianem imperium i dominium państwa, ustawicznie przewija się w orzecznictwie sądów administracyjnych. Glosowany wyrok jest kolejnym dowodem na to, że praktyka nie zawsze radzi sobie z jego rozstrzygnięciem, podejmując niekiedy karkołomne, niepotrzebne i z góry skazane na niepowodzenie próby zespolenia tego, co ze swojej istoty jest niepołączalne, rozdzielne.

Przechodząc od razu do sedna rzeczy, należy zauważyć, że Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) całkowicie zignorował konsekwencje płynące z faktu wyposażenia przez ustawę określonego podmiotu, w tym przypadku – dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, w kompetencję do załatwienia sprawy w przedmiocie ustalenia linii brzegowej naturalnego cieku (potoku). W ocenie Sądu okoliczność ta nie wyklucza przypisania mu jednocześnie statusu reprezentanta interesu prawnego państwowej jednostki organizacyjnej (urzędu, przy pomocy którego wykonuje on swoje zadania),...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX