Rzewuska Magdalena, Prawo rodzinne i opiekuńcze, unieważnienie uznania dziecka/ bezskuteczność uznania ojcostwa, świadczenia alimentacyjne spełnione przez rzekomego ojca, zwrot świadczenia alimentacyjnego. Glosa do postanowienia SN z dnia 26 stycznia 2012 r., III CZP 91/11

Glosy
Opublikowano: OSP 2018/5/44
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Prawo rodzinne i opiekuńcze, unieważnienie uznania dziecka/ bezskuteczność uznania ojcostwa, świadczenia alimentacyjne spełnione przez rzekomego ojca, zwrot świadczenia alimentacyjnego. Glosa do postanowienia SN z dnia 26 stycznia 2012 r., III CZP 91/11

Słowa kluczowe: prawo rodzinne i opiekuńcze, unieważnienie uznania dziecka/bezskuteczność uznania ojcostwa, świadczenia alimentacyjne spełnione przez rzekomego ojca, zwrot świadczenia alimentacyjnego

Postanowienie, którego tezę przywołano, zostało wydane na kanwie następującego stanu faktycznego: 10.03.1998 r. Marcin Z. złożył w Urzędzie Stanu Cywilnego w P. oświadczenie o uznaniu małoletniego Karola Ś. Powód przekazał matce dziecka 1.800 zł tytułem kosztów utrzymania dziecka (w okresie od marca do lipca 1998 r.) oraz tytułem zasądzonych alimentów kwotę o łącznej wysokości 16.200 zł. (za okres do 30.06.2005 r.). Na skutek wady oświadczenia woli uznającego, 13.01.2006 r. Sąd Okręgowy w S. unieważnił uznanie. Ojcostwo Marcina Z. w stosunku do Karola Ś. zostało wykluczone przeprowadzonym badaniem DNA. W związku z powyższym powód domagał się od pozwanej zwrotu wyłożonej na jej dziecko kwoty. Wytoczył w tym celu powództwo o jej zasądzenie od matki dziecka i samego dziecka. Sąd Rejonowy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX