Sierocka Iwona, Prawo pracy, stosunek pracy z powołania, pełniący obowiązki dyrektora instytucji kultury. Glosa do wyroku SN z dnia 24 maja 2016 r., III PK 108/15

Glosy
Opublikowano: OSP 2018/7-8/79
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Prawo pracy, stosunek pracy z powołania, pełniący obowiązki dyrektora instytucji kultury. Glosa do wyroku SN z dnia 24 maja 2016 r., III PK 108/15

Słowa kluczowe: prawo pracy, stosunek pracy z powołania, pełniący obowiązki dyrektora instytucji kultury

W glosowanym wyroku Sąd Najwyższy (SN) poruszył istotną z punktu widzenia teorii i praktyki kwestię rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami instytucji kultury przez osoby pełniące obowiązki dyrektora danej jednostki. Sąd Najwyższy uznał, że jeżeli w świetle obowiązujących przepisów upoważnionym do zwalniania jest wyłącznie dyrektor instytucji kultury, to czynność dokonana przez osobę, której powierzono pełnienie obowiązków dyrektora, stanowi naruszenie prawa. Rozstrzygnięcie SN w pełni zasługuje na aprobatę.

Zgodnie z art. 17 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , którą stosuje się w sprawach nieuregulowanych w ustawie o muzeach , instytucją kultury zarządza i reprezentuje na zewnątrz dyrektor danej placówki. Jest on powoływany i odwoływany przez organizatora po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w danej instytucji oraz stowarzyszeń...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX