Szypniewski Michał, Prawo pracy - okresy nieprzerwanego odpoczynku pracownika - kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność pracodawcy - zbieg podstaw odpowiedzialności pracodawcy wobec pracownika. Glosa do wyroku SN z dnia 18 marca 2015 r., I PK 191/14

Glosy
Opublikowano: OSP 2016/10/91
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Prawo pracy - okresy nieprzerwanego odpoczynku pracownika - kontraktowa i deliktowa odpowiedzialność pracodawcy - zbieg podstaw odpowiedzialności pracodawcy wobec pracownika. Glosa do wyroku SN z dnia 18 marca 2015 r., I PK 191/14

Komentowane orzeczenie porusza kwestię rodzajów roszczeń przysługujących pracownikowi z tytułu nieudzielania przez pracodawcę przewidzianych prawem okresów odpoczynku. Choć w powyższym stanie faktycznym powód jest lekarzem, który nabył prawo do 902 godzin odpoczynku w związku ze świadczeniem pracy i pełnieniem dyżurów medycznych, wydaje się, że rozważania mają charakter szerszy i dotyczą również innych pracowników. Należy z aprobatą odnieść się do zaprezentowanego poglądu Sądu Najwyższego (dalej jako SN), w myśl którego nieudzielanie przez pracodawcę przewidzianych prawem okresów odpoczynku uprawnia pracownika do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego w związku z art. 300 kodeksu pracy , co nie wyklucza uznania tego za czyn niedozwolony.

Zgodnie z art. 132 k.p. pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku, a w świetle art. 133k.p. pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX