Symber Justyna, Prawo pracownika samorządowego do jednorazowej odprawy emerytalnej przy rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Glosa do uchwały SN z dnia 18 czerwca 2017 r., III PZP 1/17

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2018/1/121-128
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Prawo pracownika samorządowego do jednorazowej odprawy emerytalnej przy rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Glosa do uchwały SN z dnia 18 czerwca 2017 r., III PZP 1/17

Niniejsza glosa stanowi krytyczny, zarówno co do rozstrzygnięcia, jak i jego uzasadnienia, komentarz do uchwały Sądu Najwyższego dotyczącej prawa pra cownika samorządowego do otrzymania jednorazowej odprawy emerytalnej przy rozwiązaniu stosunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108, ze zm.; dalej: k.p.). W komentowanej uchwale Sąd Najwyższy uznał, że rozwiązanie sto sunku pracy na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. nie wyklucza prawa pracownika samorządowego do jednorazowej odprawy emerytalnej przewidzianej w art. 36 ust. 2 w zw. z art. 38 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902, ze zm.; dalej: u.p.s.).

W analizowanym stanie faktycznym pracownik wniósł pozew, domagając się od pracodawcy kwoty 32.832 zł tytułem odprawy emerytalnej w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 19 stycznia 2011 r. do dnia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX