Wróbel Izabela, Prawo pobytu małoletniego obywatela UE i jego rodzica - obywatela państwa trzeciego będącego byłym małżonkiem obywatela UE i ofiarą przemocy domowej. Glosa do wyroku TS z dnia 30 czerwca 2016 r., C-115/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Prawo pobytu małoletniego obywatela UE i jego rodzica - obywatela państwa trzeciego będącego byłym małżonkiem obywatela UE i ofiarą przemocy domowej. Glosa do wyroku TS z dnia 30 czerwca 2016 r., C-115/15

1.Wstęp

Na gruncie prawa Unii Europejskiej (dalej jako UE) podstawowym statusem obywateli jej państw członkowskich jest status obywatela UE, mający za podstawę art. 9 zdanie drugie i trzecie Traktatu o UE (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016, s. 13) i art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu UE (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016, s. 47) – dalej jako TFUE. Najważniejszym prawem związanym ze statusem obywatela UE jest prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, wymienione w art. 20 ust. 2 lit. a TFUE i powtórzone w art. 21 ust. 1 TFUE oraz uszczegółowione w dyrektywie 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004, s. 77) – dalej jako dyrektywa2004/38/WE. Jeżeli obywatel UE przemieszcza się i przebywa w innym państwie członkowskim w charakterze pracownika, ma do niego zastosowanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX