Kręcisz Wojciech, Prawo o szkolnictwie wyższym - decyzja o przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów - uczelniana komisja stypendialna. Glosa do wyroku WSA z dnia 24 lipca 2012 r., II SA/Bk 338/12

Glosy
Opublikowano: OSP 2013/7-8/77
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Prawo o szkolnictwie wyższym - decyzja o przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów - uczelniana komisja stypendialna. Glosa do wyroku WSA z dnia 24 lipca 2012 r., II SA/Bk 338/12

Komentowany wyrok WSA w Białymstoku dotyczy istotnego zagadnienia z zakresu stosowania ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 572 - dalej p.s.w.), a mianowicie relacji przepisu art. 175 tej ustawy, określającego kompetencje wymienionych w nim „organów"do orzekania w sprawach wskazanych w jej art. 173 ust. 1 - tj. innymi słowy określającego ich „właściwości rzeczową"- do przepisu art. 207 tejże ustawy, na gruncie którego jest mowa o odpowiednim stosowaniu ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (k.p.a.) w sprawach w nim wymienionych, a wobec przyjętego kierunku ich interpretacji determinującego opis wzajemnych relacji tych przepisów, także do zagadnienia ich konsekwencji. Operując na gruncie przywołanych przepisów p.s.w. w sprawie ze skargi na decyzję Odwoławczej Studenckiej Komisji Stypendialnej Politechniki Białostockiej działającej z upoważnienia Rektora Politechniki Białostockiej, wydaną w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX