Sobieralski Krzysztof, Prawo o ruchu drogowym - skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie kierowania pojazdami - zakres rozstrzygnięcia decyzji. Glosa do wyroku NSA z dnia 30 czerwca 2009 r., I OSK 960/08

Glosy
Opublikowano: OSP 2011/5/56
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Prawo o ruchu drogowym - skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w zakresie kierowania pojazdami - zakres rozstrzygnięcia decyzji. Glosa do wyroku NSA z dnia 30 czerwca 2009 r., I OSK 960/08

Glosowane orzeczenie zasługuje na pełną aprobatę. Sformułowana w nim teza jest już dość ugruntowana w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, aczkolwiek linia orzecznicza nie jest w tym zakresie w pełni jednolita.

Przykładem odmiennego stanowiska jest pogląd wyrażony w wyroku NSA z 3 lipca 2009 r. . Skład orzekający uznał wówczas, że: „Skierowanie decyzją na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji jest nałożeniem na osobę posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdem konkretnego obowiązku, a to działanie organu jest konsekwencją takiego naruszenia przez tę osobę przepisów ruchu drogowego, która prowadzi aż do przekroczenia maksymalnego, ustawowo określonego pułapu punktów możliwych do uzyskania. Nałożenie takiego obowiązku jest więc władczym wkroczeniem organu w sferę uprawnień strony, która musi mieć świadomość konieczności jego wykonania. Nałożenie obowiązku, aby nie było tylko działaniem pustym, musi z jednej strony obligować organ do sprawdzenia, czy został on wykonany, z drugiej -...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX