Gensikowski Piotr, Prawo karne - ugoda zawarta w postępowaniu cywilnym między osobą pokrzywdzoną przestępstwem i oskarżonym a dopuszczalność nałożenia obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 72 § 2 k.k. przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary. Glosa do wyroku SN z dnia 5 czerwca 2014 r., II KK 4/14

Glosy
Opublikowano: OSP 2015/5/47
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Prawo karne - ugoda zawarta w postępowaniu cywilnym między osobą pokrzywdzoną przestępstwem i oskarżonym a dopuszczalność nałożenia obowiązku naprawienia szkody na podstawie art. 72 § 2 k.k. przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary. Glosa do wyroku SN z dnia 5 czerwca 2014 r., II KK 4/14

Klauzula antykumulacyjna przewidziana w art. 415 § 5 zd. 2 k.p.k. zakazuje orzeczenia w procesie karnym obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, jeśli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono. Na tle tego unormowania SN w orzeczeniu będącym przedmiotem niniejszej glosy rozważał zagadnienie, czy przeszkodą dla orzeczenia na podstawie art. 72 § 2 k.k. probacyjnego obowiązku naprawienia szkody jest ugoda między pokrzywdzonym przestępstwem a oskarżonym, dotycząca roszczeń wynikających z tego czynu zabronionego, zawarta uprzednio w cywilnym postępowaniu pojednawczym, a niewykonana do czasu orzekania o odpowiedzialności karnej za to przestępstwo. Przytoczone zagadnienie nie było do tej pory przedmiotem analizy ani w publikowanych orzeczeniach SN , ani w orzeczeniach sądów powszechnych, co skłania do podjęcia próby oceny jego zasadności w niniejszej glosie.

Stanowisko SN,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX