Król Małgorzata, Prawo do wnoszenia środków zaskarżenia w toku postępowania egzekucyjnego przez podmiot, który nie posiada statusu zobowiązanego. Glosa do wyroku NSA z dnia 9 września 2015 r., II GSK 1574/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Prawo do wnoszenia środków zaskarżenia w toku postępowania egzekucyjnego przez podmiot, który nie posiada statusu zobowiązanego. Glosa do wyroku NSA z dnia 9 września 2015 r., II GSK 1574/14

I. Glosowany wyrok NSA dotyczy ważnego zagadnienia – prawa do wnoszenia środków zaskarżenia w toku postępowania egzekucyjnego przez podmiot, który nie posiada statusu zobowiązanego, w rozumieniu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z 17.06.1966 r. (Dz.U. z 2016 r., poz. 599) - dalej u.p.e.a., a który jest adresatem czynności egzekucyjnych, dokonanych przez administracyjny organ egzekucyjny.Przedmiotowe orzeczenie zasługuje na uwagę, gdyż mimo że dotyczy konkretnego środka prawnego (skargi na czynność egzekucyjną), to dotyka szerszego zagadnienia, a mianowicie odpowiada na pytanie, czy uprawnienia osób, wobec których skierowano egzekucję, mogą być tożsame z uprawnieniami podmiotu zobowiązanego. Rozważania NSA nastąpiły w związku ze skargą kasacyjną wniesioną przez żonę zobowiązanego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, oddalającego skargę na postanowienie Ministra Finansów, utrzymujące w mocy postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiocie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX