Karczyński Łukasz, Prawo do udziału w zysku spółki osobowej a podatek dochodowy od osób fizycznych. Glosa do wyroku NSA z dnia 14 października 2014 r., II FSK 2537/12

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2015/1/68-78
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Prawo do udziału w zysku spółki osobowej a podatek dochodowy od osób fizycznych. Glosa do wyroku NSA z dnia 14 października 2014 r., II FSK 2537/12

Sentencję glosowanego wyroku można było z dużym (nawet graniczącym z pewnością) prawdopodobieństwem przewidzieć jeszcze zanim orzeczenie zostało wydane. O ile bowiem sprawa musiała budzić wątpliwości w czasie orzekania w pierwszej instancji, o tyle NSA, oceniający prawidłowość zaskarżonego wyroku sądu I instancji (tj. orzeczenia WSA we Wrocławiu z dnia 6 czerwca 2012 r., I SA/Wr 1551/11), zadanie miał znacząco ułatwione.

Wynika to stąd, że w dniu 20 maja 2013 r. NSA podjął uchwałę (II FPS 6/12), którą rozstrzygnął dwa budzące wątpliwości zagadnienia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych: po pierwsze, określenie źródła przychodu z udziału akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej, a po drugie, ustalenie momentu powstania tego przychodu (glosowany wyrok dotyczył właśnie tej ostatniej okoliczności). NSA uznał w uchwale, że:

1)

przychód (dochód) osoby fizycznej, będącej akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, stosownie do art. 5b ust. 2ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX