Sieradzka Małgorzata, Prawidłowa kwalifikacji przedmiotu lub substancji jako odpadu. Glosa do wyroku NSA z dnia 16 stycznia 2015 r., II OSK 1463/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Prawidłowa kwalifikacji przedmiotu lub substancji jako odpadu. Glosa do wyroku NSA z dnia 16 stycznia 2015 r., II OSK 1463/13

1.Uwagi wstępne

Glosowany wyrok NSA ukazuje znaczenie prawidłowej kwalifikacji przedmiotu lub substancji jako odpadu. Ustawowa definicja odpadu wskazuje, iż przyjęto obiektywną, a nie subiektywną jego wykładnię. Naczelny Sąd Administracyjny kolejny raz podkreślił, że o kwalifikacji przedmiotu lub substancji jako odpadu decyduje jego „pozbywanie się” przez określony podmiot. Subiektywnie oceniana użyteczność tego przedmiotu nie ma znaczenia w sytuacji, gdy zaistniały przesłanki określone w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) – dalej u.o. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że wola (zamiar) posiadacza (właściciela) przedmiotu (substancji), a nie jego nabywcy, ma decydujące znaczenie przy kwalifikacji jako odpadu.

2.Stan faktyczny sprawy

Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2012 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wezwał spółkę R. i S. M.. do oddania odpadu o kodzie 16 01 04* w postaci uszkodzonego pojazdu marki Subaru do przedsiębiorcy...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX