Wróbel Izabela, Prawdopodobieństwo zachowania środków utrzymania jako okoliczność podlegająca ocenie w sprawach łączenia rodzin obywateli państw trzecich. Glosa do wyroku TS z dnia 21 kwietnia 2016 r., C-558/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Prawdopodobieństwo zachowania środków utrzymania jako okoliczność podlegająca ocenie w sprawach łączenia rodzin obywateli państw trzecich. Glosa do wyroku TS z dnia 21 kwietnia 2016 r., C-558/14

1.Wstęp

Zgodnie z art. 79 ust. 2 lit. a Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z 07.06.2016, s. 47) – dalej jako TFUE, Unia Europejska (dalej jako UE) może stanowić prawo w zakresie warunków wjazdu i pobytu, jak również norm dotyczących procedur wydawania przez państwa członkowskie długoterminowych wiz i dokumentów pobytowych, w tym do celów łączenia rodzin. Aktem prawa wtórnego UE, który służy określeniu warunków wykonywania prawa do łączenia rodziny przez obywateli państwa trzeciego zamieszkujących legalnie na terytorium państw członkowskich, jest dyrektywaRady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz. Urz. UE L 251 z 03.10.2003, s. 12) – dalej jako dyrektywa 2003/86/WE. Łączenie rodziny oznacza w tym kontekście wjazd i pobyt w państwie członkowskim członków rodziny obywatela państwa trzeciego mieszkającego zgodnie z prawem w tym państwie członkowskim w celu zachowania komórki rodzinnej, bez względu na to, czy związek rodzinny...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX