Kobes Paweł, Prawa cudzoziemców a przedłużenie środka detencyjnego. Glosa do wyroku TS z dnia 10 września 2013 r., C-383/13 PPU

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Prawa cudzoziemców a przedłużenie środka detencyjnego. Glosa do wyroku TS z dnia 10 września 2013 r., C-383/13 PPU

1.Wprowadzenie

Istota komentowanego orzeczenia sprowadza się w zasadzie do wypowiedzenia się Trybunału w przedmiocie skutków prawnych przewidzianych przez prawodawstwo UE w zakresie naruszenia prawa do obrony. Ściślej rzecz ujmując, Trybunał musiał dokonać wykładni przepisu art. 15 ust. 2 i 6 dyrektywy 2008/115 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (dalej „dyrektywa”) i odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku wydania decyzji z naruszeniem prawa o przedłużeniu środka detencyjnego należy natychmiast zakończyć realizację tego środka, czy też może być on nadal wykonywany, gdy sąd rozpatrujący sprawę w przedmiocie tego środka uzna, po uwzględnieniu interesów podlegających ocenie w danej sprawie, że środek ten może być nadal realizowany.

2.Stan faktyczny i rozstrzygnięcie sprawy przez TS

W dniach 24 października i 11 listopada 2012 r. władze holenderskie umieściły dwóch cudzoziemców G. i R. w ośrodku detencyjnym w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX