Chmielewski Jan, Postępowanie sądowoadministracyjne, skarga na uchwałę rady gminy, tryb samokontroli. Glosa do wyroku WSA z dnia 12 grudnia 2017 r., III SA/Kr 1027/17

Glosy
Opublikowano: OSP 2018/12/128
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Postępowanie sądowoadministracyjne, skarga na uchwałę rady gminy, tryb samokontroli. Glosa do wyroku WSA z dnia 12 grudnia 2017 r., III SA/Kr 1027/17

Słowa kluczowe: postępowanie sądowoadministracyjne, skarga na uchwałę rady gminy, tryb samokontroli

1. Centralnym problem prawnym komentowanego wyroku jest kwestia dopuszczalności stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy przez tę gminę w trybie samokontroli, po wniesieniu skargi do sądu administracyjnego.

Instytucja samokontroli organu administracji publicznej została unormowana w art. 54 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , zgodnie z którym organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. W przypadku skargi na decyzję, uwzględniając skargę w całości, organ uchyla zaskarżoną decyzję i wydaje nową decyzję. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przy czym przepis art....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX