Dzwonkowski Henryk, Postępowanie podatkowe - określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Glosa do wyroku NSA z dnia 15 listopada 2013 r., I FSK 1702/12

Glosy
Opublikowano: OSP 2014/9/86
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Postępowanie podatkowe - określenie podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Glosa do wyroku NSA z dnia 15 listopada 2013 r., I FSK 1702/12

Podstawą wydania wyroków - zarówno WSA, jak i NSA - były przepisy art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 749 ze zm.; dalej o.p.) normujące szacowanie podstawy opodatkowania. Izba Finansowa NSA stwierdziła, że brak ksiąg podatkowych stanowi nieusuwalną przeszkodę do odstąpienia, na podstawie art. 23 § 2 o.p., od określenia podstawy opodatkowania w drodze oszacowania. Jak stwierdził NSA, przesłanka dokonania szacowania określona w art. 23 § 1 pkt 1 o.p. wyklucza zastosowanie art. 23 § 2 o.p.

Z analizy orzeczenia wynika, że niezależnie od odpowiedzi na pytanie o prawidłowość przytoczonej wyżej tezy, w glosie należy wypowiedzieć się w sprawie:

a)

prawidłowości kwalifikacji prawnej stanu faktycznego przez NSA,

b)

poruszonej w orzeczeniu hierarchii dowodów, a w szczególności mocy dowodowej ksiąg podatkowych.

Podatniczka prowadziła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży futer. W okresie objętym postępowaniem nabywała ona...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX