Rudnicki Stanisław, Postępowanie cywilne - uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem rzeczy - związanie sądu żądaniem pozwu. Glosa do uchwały SN z dnia 28 sierpnia 2008 r., III CZP 76/08

Glosy
Opublikowano: OSP 2009/7-8/84
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Postępowanie cywilne - uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem rzeczy - związanie sądu żądaniem pozwu. Glosa do uchwały SN z dnia 28 sierpnia 2008 r., III CZP 76/08

Różnice poglądów na temat granic kognicji sądu w procesie o uzgodnienie stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym sprowadzają się zarówno do przesłanek czysto procesowych, jak i materialnoprawnych roszczenia o uzgodnienie, określonego w art. 10 u. k.w.h. Na tym tle wystąpiły różnice zdań zarówno w judykaturze SN, jak i w piśmiennictwie.

W wyroku z dnia 6 listopada 2003 r. II CK 192/2002 (Monitor Prawniczy 2004/20 str. 949) SN wyraził pogląd, że w sprawie o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym sąd nie jest związany wskazanym przez stronę sposobem usunięcia tej niezgodności. W glosie aprobującej do tego orzeczenia przyłączyłem się do tego poglądu , który SN podtrzymał w uzasadnieniu późniejszych wyroków: z dnia 30 stycznia 2007 r. IV CSK 350/2006 (LexPolonica nr 1500942) i z dnia 8 czerwca 2005 r. I CK 701/2004 (Rejent 2005/10 str. 178).

W glosowanej uchwale SN...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX