Kopacz Marta, Postępowanie administracyjne - wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu - ponowne rozpatrzenie sprawy przez pracownika, który wydał zaskarżoną decyzję. Glosa do wyroku NSA z dnia 24 listopada 2010 r., I OSK 1360/10

Glosy
Opublikowano: OSP 2011/7-8/75
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Postępowanie administracyjne - wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu - ponowne rozpatrzenie sprawy przez pracownika, który wydał zaskarżoną decyzję. Glosa do wyroku NSA z dnia 24 listopada 2010 r., I OSK 1360/10

W glosowanym wyroku NSA odniósł się do niezwykle istotnego z punktu widzenia praktyki orzeczniczej zagadnienia procedury administracyjnej dotyczącego zastosowania art. 24 § 1 pkt 5 k.p.a. do osoby upoważnionej przez organ monokratyczny do wydania decyzji na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w sytuacji gdy osoba ta brała udział w wydaniu decyzji pierwszoinstancyjnej. Do czasu wejścia w życie ustawy z 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , zagadnienie to wywoływało ponadto rozbieżności w orzecznictwie sądowym , a sytuacji w tym zakresie nie zmieniło ani wydanie przez TK wyroku z 15 grudnia 2008 r. P. 57/2007 , ani podjęcie przez NSA uchwały z 20 maja 2010 r. I OPS 13/2009 . Tytułem przypomnienia należy wskazać, że w wymienionym orzeczeniu TK orzekł, że art. 24 § 1 pkt 5 w zw. z art. 27 § 1 i art. 127 § 3 k.p.a. w zakresie, w jakim nie wyłącza członka samorządowego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX