Kubiak Agnieszka, Postępowanie administracyjne - decyzja - zajęcie stanowiska w sprawie przez inny organ - wznowienie postępowania. Glosa do wyroku WSA z dnia 16 października 2008 r., II SA/Wa 921/08

Glosy
Opublikowano: OSP 2010/6/58
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Postępowanie administracyjne - decyzja - zajęcie stanowiska w sprawie przez inny organ - wznowienie postępowania. Glosa do wyroku WSA z dnia 16 października 2008 r., II SA/Wa 921/08

W glosowanym wyroku WSA w Warszawie podjął próbę dokonania oceny charakteru prawnego trybu ustanowionego w art. 6e ust. 2 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji , który w sprawie o odwołanie funkcjonariusza Policji ze stanowiska ustanawia obowiązek zwrócenia się o opinię do wymienionych w przepisie organów. Przepis art. 6e ust. 3 ustawy przewiduje przy tym, że niewyrażenie opinii przez organ współdziałający w zakreślonym terminie nie tamuje rozpoznania sprawy i prowadzący postępowanie organ Policji odwołuje funkcjonariusza ze stanowiska po upływie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie opinii. W związku z tym powstał problem oceny, czy tryb ten jest trybem współdziałania organów w rozumieniu art. 106 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.) , a zatem, czy niezwrócenie się przez organ Policji o opinię do organu współdziałającego jest wadą uzasadniającą wznowienie postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 6 k.p.a.

Trudno oprzeć się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX