Chmielewski Jan, Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oceniające oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko - postanowienie - sprostowanie postanowienia. Glosa do wyroku WSA z dnia 22 listopada 2013 r., IV SA/Wa 1852/13

Glosy
Opublikowano: OSP 2016/9/80
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oceniające oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko - postanowienie - sprostowanie postanowienia. Glosa do wyroku WSA z dnia 22 listopada 2013 r., IV SA/Wa 1852/13

Istota glosowanego wyroku dotyczy problematyki rektyfikacji postanowienia wydanego w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko . Przepis ten stanowi, że w sytuacji gdy przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i, w przypadku gdy jest ono realizowane na obszarze morskim, z dyrektorem urzędu morskiego (dalej jako: postanowienie uzgadniające). Zgodnie z art. 77 ust. 3 u.o.o.ś. uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje w drodze postanowienia, natomiast art. 77 ust. 7 u.o.o.ś. wyłącza, w przypadku wydawania postanowień uzgadniających, stosowanie przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 kodeksu postępowania administracyjnego (chodzi tutaj, najogólniej rzecz ujmując,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX