Kręcisz Wojciech, Pomoc społeczna - dodatek mieszkaniowy - dodatek pielęgnacyjny - dochód. Glosa do wyroku NSA z dnia 9 lipca 2008 r., I OSK 1277/07

Glosy
Opublikowano: OSP 2009/5/50
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Pomoc społeczna - dodatek mieszkaniowy - dodatek pielęgnacyjny - dochód. Glosa do wyroku NSA z dnia 9 lipca 2008 r., I OSK 1277/07

Pogląd wyrażony przez NSA w glosowanym wyroku należy uznać za ze wszech miar słuszny i trafny. W prowadzonym już od pewnego czasu dyskursie prawniczym stanowi on kolejny głos odnośnie do wzajemnych relacji, funkcjonujących na gruncie dwóch różnych ustaw, pojęć „zasiłek pielęgnacyjny" i „dodatek pielęgnacyjny" w tym kontekście ich normatywnej treści - podejmujący w konsekwencji opisu relacji między tymi pojęciami kwestię ich odrębności (autonomiczności) albo tożsamości. Z prezentowanej w uzasadnieniu wyroku tezy, że zasiłek pielęgnacyjny, o którym stanowi art. 3 ust. 3 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych obejmuje zarówno zasiłek pielęgnacyjny z ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jak i dodatek pielęgnacyjny z ustawy o emeryturach i rentach z FUS, jednoznacznie wynika, że NSA w stanowczy sposób wyraził pogląd o tożsamości tych pojęć (świadczeń) w rozumieniu przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

W warstwie argumentacyjnej stanowisko Sądu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX