Olszewski Artur Tomasz, Pojęcie „gwałtu na osobie” w rozumieniu art. 130 § 3 k.w. Glosa do uchwały SN z dnia 21 marca 2007 r., I KZP 39/06

Glosy
Opublikowano: PiP 2007/10/138-142
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Pojęcie „gwałtu na osobie” w rozumieniu art. 130 § 3 k.w. Glosa do uchwały SN z dnia 21 marca 2007 r., I KZP 39/06

Stanowisko Sądu Najwyższego, rozstrzygające przedstawione przez Sąd Okręgowy w T. zagadnienie prawne - "czy zakres znaczeniowy znamienia "gwałt" z art. 210 § 1 kodeksu karnego z 1969 r. i art. 130 § 3 k.w. jest taki sam, jak zakres znaczeniowy znamienia "przemoc" z art. 280 § 1 kodeksu karnego z 1997 r." - nie może zostać uznane za trafne. Już na wstępie podkreślić należy, iż glosowana uchwała wydana została w oparciu o błędnie sformułowane pytanie prawne. Za nieprawidłowe uznać bowiem należy odwołanie się przez Sąd Okręgowy w T. wyłącznie do pojęcia "przemocy" bez powiązania go z określeniem "na osobie". Wyrażenia te nie mogą być na gruncie art. 280 k.k. odrywane od siebie i możliwa jest wyłącznie łączna interpretacja całej zawartej w art. 280 k.k. formuły "przemoc na osobie". Mając powyższe na uwadze, uznać należy, co słusznie zauważył SN, że przedmiotem rozstrzygnięcia winien być problem wzajemnego stosunku pojęć "gwałt" oraz "przemoc wobec osoby".

Jak trafnie wskazał Sąd Najwyższy w...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access