Hadel Maciej, Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Glosa do wyroku WSA z dnia 21 listopada 2018 r., I SA/Po 510/18

Glosy
Opublikowano: FK 2019/9/66-78
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Glosa do wyroku WSA z dnia 21 listopada 2018 r., I SA/Po 510/18

Proces interpretacji norm prawa administracyjnego wymaga odwołania się nie tylko do reguł wykładni językowej, lecz także do dyrektyw wykładni systemowej i funkcjonalnej. Wykładnia językowa nie może prowadzić do wniosków sprzecznych z wykładnią systemową i funkcjonalną. Wykładnia dokonana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w glosowanym orzeczeniu zasługuje na aprobatę, gdyż sąd prawidłowo odwołał się również do dyrektyw wykładni systemowej i celowościowej. Sąd słusznie przyjął, że w przypadku współistnienia więcej niż jednego podmiotu wskazanego w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. np. właściciela i podmiotu władającego nieruchomością – np. posiadacza zależnego), to właśnie podmiot faktycznie nią władający zobligowany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX