Gruszecki Krzysztof, Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wynikające z ustanowienia form ochrony przyrody. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 grudnia 2015 r., II OSK 993/14

Glosy
Opublikowano: OwSS 2016/4/128-133
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wynikające z ustanowienia form ochrony przyrody. Glosa do wyroku NSA z dnia 17 grudnia 2015 r., II OSK 993/14

1. W glosowanym wyroku sąd zajął się istotną zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki prawa ochrony środowiska problematyką ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości z uwagi na wyznaczenie na jej terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Zgodnie z postanowieniami art. 45 ust. 1 pkt 3 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody w związku z ustanowieniem tej formy ochrony przyrody może być ustanowiony zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby. W myśl tego przepisu takie same ograniczenia mogą być wprowadzone także w przypadku powołania do życia pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 i odpowiednio 24 ust. 1 pkt 5u.o.p. na terenie parku krajobrazowego lub obszarów chronionego krajobrazu może zaś być wprowadzone podobne ograniczenie, obejmujące zakaz „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX