Glosy
Opublikowano: PiP 2020/3/149-156
Autor:

Odstąpienie od uzasadnienia faktycznego decyzji administracyjnej. Glosa do wyroku NSA z dnia 27 lipca 2018 r., II OSK 1084/18

1. Uwagi wprowadzające. Problem rozstrzygnięty w komentowanym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego odnosił się do dopuszczalności ograniczeń poszczególnych uprawnień procesowych jednostki w administracyjnym postępowaniu dotyczącym cofnięcia jej posiadanego dotychczas zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ze względu na bezpieczeństwo państwa. Ograniczenia te polegały na odstąpieniu od uzasadnienia faktycznego decyzji wydanych przez organy obu instancji administracyjnych, z uwagi na treść art. 6 ust. 1 ustawy z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach , oraz na wyłączeniu jawności dokumentów zawierających informacje niejawne na podstawie art. 74 § 1k.p.a. – a przez to na ograniczeniu możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym sprawy. Reperkusje wskazanej problematyki wystąpiły w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym. Ze względu na postawione w toku postępowania sądowoadministracyjnego zarzuty istotnym zagadnieniem prawnym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?