Kowalski Sebastian, Paluszkiewicz Hanna, Odmowa sporządzenia uzasadnienia na formularzu. Glosa do wyroku SN z dnia 11 sierpnia 2020 r., I KA 1/20

Glosy
Opublikowano: OSP 2021/5/36
Autorzy:
Rodzaj: glosa

Odmowa sporządzenia uzasadnienia na formularzu. Glosa do wyroku SN z dnia 11 sierpnia 2020 r., I KA 1/20

Słowa kluczowe: postępowanie karne, rzetelny proces, incydentalna kontrola zgodności ustawy z Konstytucją oraz normami prawa międzynarodowego, formularze uzasadnień wyroków a gwarancje rzetelnego procesu, pisemne uzasadnienie wyroku

Zazwyczaj glosa, jako forma naukowego komentarza, dotyczy istoty wydawanego przez sąd orzeczenia. W tym przypadku jest nieco inaczej, gdyż skomentowania wymaga przede wszystkim fragment uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego (SN). Waga jego treści stwarza potrzebę opatrzenia twierdzeń SN dodatkowym komentarzem, bowiem w odczuciu autorów jest on istotny zarówno dla praktyki wymiaru sprawiedliwości, jak i doktryny procesu karnego. Dostarcza także wiele argumentów w dyskusji nad jakością i celowością niektórych zmian normatywnych.

Wyrokiem z 11.08.2020 r. SN rozstrzygnął w przedmiocie apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego od wyroku jednego z wojskowych sądów okręgowych. Zanim jednak SN uzasadnił to rozstrzygnięcie, niejako na „przedpolu”...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX