Owczarczuk Sławomir, Odliczenie podatku naliczonego od budowy wodociągu przez gminę na zasadach określonych w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 lutego 2020 r., I FSK 278/14

Glosy
Opublikowano: ST 2022/12/86-96
Autor:
Rodzaj: glosa

Odliczenie podatku naliczonego od budowy wodociągu przez gminę na zasadach określonych w art. 86 ust. 13 ustawy o VAT. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 lutego 2020 r., I FSK 278/14

Przedmiotem wyroku NSA z 20 lutego 2020 r., I FSK 278/14 jest ocena prawna podniesionych przez Ministra Finansów w skardze kasacyjnej zarzutów naruszenia przez sąd pierwszej instancji art. 168 dyrektywy 112 oraz art. 86 ust. 1 i 13 ustawy o VAT. Autor ocenia argumenty składu orzekającego w kontekście tezy wyrażonej przez sąd o uznaniu tożsamości podmiotowo-podatkowej gminy na gruncie systemu VAT, a nie jej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Zwraca uwagę na problem naruszania zasady neutralności VAT przez organy podatkowe w okresie poprzedzającym centralizację VAT jednostek samorządu terytorialnego, konieczność zapewnienia gminom wymaganego bezpieczeństwa prawnego oraz wątpliwość, czy udzielona przez TSUE w sprawie C-140/17 odpowiedź miała bezpośrednie znaczenie dla podjęcia glosowanego rozstrzygnięcia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX