Kobes Paweł, Ochrona cudzoziemców a zawieszenie decyzji o opuszczeniu kraju z przyczyn zdrowotnych. Glosa do wyroku TS z dnia 18 grudnia 2014 r., C-562/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Ochrona cudzoziemców a zawieszenie decyzji o opuszczeniu kraju z przyczyn zdrowotnych. Glosa do wyroku TS z dnia 18 grudnia 2014 r., C-562/13

1.Wprowadzenie

Istota komentowanego orzeczenia dotyczy wykładni art. 5 i art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich z 16.12.2008 r. (Dz.Urz. UE L 358, s. 98) - dalej dyrektywa - z punktu widzenia uwzględnienia stanu zdrowia cudzoziemca w kontekście decyzji dotyczącej opuszczenia kraju. Precyzyjniej rzecz ujmując, Trybunał poprzez analizę wskazanych przepisów musiał odpowiedzieć na pytanie, czy w przypadku, gdy cudzoziemiec odwoła się od decyzji nakazującej mu opuszczenie kraju, może on korzystać do czasu rozstrzygnięcia jej ważności z opieki socjalnej i medycznej, szczególnie w sytuacji gdy jest poważnie chory, a w kraju pochodzenia nie może liczyć na należytą opiekę?

2.Stan faktyczny i rozstrzygnięcie sprawy przez TS

15.04.2009 r. M. Abdida złożył wniosek o zezwolenie na pobyt ze względów medycznych, wskazując w uzasadnieniu, że cierpi na szczególnie poważną chorobę. Wniosek ten...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX