Kobes Paweł, Ochrona cudzoziemców a wspólne umieszczenie w zakładzie karnym z przestępcami. Glosa do wyroku TS z dnia 17 lipca 2014 r., C-474/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Ochrona cudzoziemców a wspólne umieszczenie w zakładzie karnym z przestępcami. Glosa do wyroku TS z dnia 17 lipca 2014 r., C-474/13

1.Wprowadzenie

Istota komentowanego orzeczenia dotyczy wykładni art. 16 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do wydalenia nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (dalej „dyrektywa”). W swoim orzeczeniu Trybunał musiał odpowiedzieć na pytanie, czy w procedurze wydalenia, w ramach środka detencyjnego, można przetrzymywać obywateli państw trzecich w zwykłych zakładach karnych wspólnie z innymi więźniami, w przypadku gdy cudzoziemcy ci wyrażą na to zgodę? Czy taka zgoda wyrażona przez obywatela państwa trzeciego na wspólne przebywanie ze zwykłymi więźniami jest prawnie skuteczna i czy organy państwa odsyłającego mogą ją uznać?

2.Stan faktyczny i rozstrzygnięcie sprawy przez TS

Obywatelka Wietnamu, Thi Ly Pham, wyjechała do Niemiec bez dokumentów tożsamości i zezwolenia na pobyt. W dniu 29 marca 2012 r. została wydana wobec niej decyzja o zastosowaniu środka detencyjnego w celu wydalenia z Niemiec do dnia 28...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX