Kaszubowski Krzysztof, Obowiązek przekazania sądowi skargi uwzględnionej przez organ. Glosa do postanowienia NSA z dnia 8 grudnia 2005 r., II OZ 1197/05

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2006/2/37-46
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Obowiązek przekazania sądowi skargi uwzględnionej przez organ. Glosa do postanowienia NSA z dnia 8 grudnia 2005 r., II OZ 1197/05

Postępowanie przed sądem administracyjnym I instancji dzielone jest w nauce prawa na trzy stadia: postępowanie wstępne, postępowanie rozpoznawcze i podjęcie rozstrzygnięcia . Postępowanie wstępne, nazywane także czynnościami wstępnymi , wstępnym etapem postępowania sądowoadministracyjnego , wiązane jest z reguły z czynnościami wstępnej kontroli wymogów formalnych skargi dokonywanymi przez przewodniczącego wydziału lub wyznaczonego sędziego . Podział ten nie obejmuje jednak tych czynności procesowych, które dokonywane są zanim jeszcze skarga trafi do sądu administracyjnego. Nie są one wykonywane przez sąd (przewodniczącego, wyznaczonego sędziego), jednakże należą już do postępowania sądowoadministracyjnego. Chodzi tu o zespół czynności procesowych uregulowanych w art. 54 § 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi , które wyodrębnić można w fazę postępowania przedsądowego. Mimo iż ta faza postępowania ma znaczący wpływ na przebieg...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX