Krakowiak Damian, Objęcie klauzulą antykumulacyjną należności cywilnych i publicznoprawnych. Glosa do postanowienia SN z dnia 19 stycznia 2017 r., I KZP 15/16

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Objęcie klauzulą antykumulacyjną należności cywilnych i publicznoprawnych. Glosa do postanowienia SN z dnia 19 stycznia 2017 r., I KZP 15/16

1.Uwagi wstępne

W sprawie zakończonej wyrokiem z 19.01.2017 r., I KZP 15/16, OSNKW 2017/3, poz. 14, Sąd Najwyższy zajmował się zagadnieniem związanym z dochodzeniem roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym. Rozważania najwyższej instancji sądowej skoncentrowały się na zakresie zastosowania przepisu art. 415 § 1 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1749 ze zm.) – dalej k.p.k. Nie budzi przy tym wątpliwości twierdzenie, że wskazana norma wprowadza tzw. klauzulę antykumulacyjną. Jej celem jest zapobieżenie kumulacji świadczeń odszkodowawczych uzyskanych z tytułu tego samego zdarzenia.

W dalszej części zostanie poddane analizie stanowisko Sądu Najwyższego i argumentacja przytoczona na jego poparcie. Wymagać to będzie przedstawienia charakteru obowiązku odszkodowawczego wprowadzonego w treści art. 46 § 1 ustawy z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137) – dalej k.k. Wyjaśnieniu podlegać będzie zakres zastosowania normy z art. 415 § 1zdanie drugie k.p.k....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX