Dzienis Paweł, Motywacyjna funkcja rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro w transakcjach handlowych a zasady słuszności. Glosa do uchwały SN z dnia 11 grudnia 2015 r., III CZP 94/15

Glosy
Opublikowano: Glosa 2017/3/63-72
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Motywacyjna funkcja rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro w transakcjach handlowych a zasady słuszności. Glosa do uchwały SN z dnia 11 grudnia 2015 r., III CZP 94/15

Glosowana uchwała wyjaśnia sposób dochodzenia rekompensaty 40 euro za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych. Sąd Najwyższy (SN) przyjął, że roszczenie to nie wymaga udowodnienia faktycznie poniesionych kosztów, jednak bezwzględny charakter tej instytucji może być łagodzony przy wykorzystaniu konstrukcji nadużycia prawa podmiotowego z art. 5 Kodeksu cywilnego . Celem glosy jest analiza argumentu z uzasadnienia uchwały w postaci motywacyjnej funkcji rekompensaty jako narzędzia służącego przeciwdziałaniu opóźnieniom w płatnościach w transakcjach handlowych. Stanowisko zajęte w uchwale autor ocenia, przeprowadzając badania komparatystyczne sposobów implementacji dyrektywy w państwach członkowskich UE. Do rozwiązania problemu zostały wykorzystane wypowiedzi polskiej doktryny i judykatury przed wydaniem uchwały i po jej wydaniu. Pomocna okazała się także analiza porównawcza rekompensaty z innymi instytucjami prawnymi realizującymi funkcję motywacyjną do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Autor, rozwijając myśl SN, zastanawia się też nad praktycznym zastosowaniem instytucji z art. 5 k.c. na tle spraw o zapłatę rekompensaty.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX