Wesołowska Agnieszka, Moment powstania obowiązku podatkowego VAT w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Glosa do wyroku TS z dnia 2 maja 2019 r., C-224/18

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Rodzaj: glosa

Moment powstania obowiązku podatkowego VAT w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Glosa do wyroku TS z dnia 2 maja 2019 r., C-224/18

1.Wprowadzenie

W literaturze dotyczącej VAT podkreśla się, że pojęcie obowiązku podatkowego jest jednym z podstawowych dla całego prawa podatkowego, znanym praktycznie każdej ustawie podatkowej (zob. np. A. Bartosiewicz, VAT. Komentarz, LEX 2014). Jest to pojęcie o fundamentalnym znaczeniu, które obok zakresu przedmiotowego i podmiotowego VAT oraz jego stawek i zwolnień wydaje się być bazą dla prawidłowego funkcjonowania wspólnego systemu VAT. Obecnie na gruncie dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – dalej dyrektywa 2006/112/WE – regulacje i zasady dotyczące obowiązku podatkowego zostały wyrażone w sposób bardzo zwięzły, podkreśla się nawet, że są to regulacje bardzo skromne (zob. A. Bartosiewicz, VAT...). Zgodnie z przepisem art. 63dyrektywy 2006/112/WE zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego ma miejsce, a VAT staje się wymagalny w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usług. Od tej głównej zasady prawo wspólnotowe...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX