Sekuła-Leleno Małgorzata, Legitymacja procesowa czynna klientów niewypłacalnych biur podróży do samodzielnego dochodzenia roszczeń przed sądem. Glosa do uchwały SN z dnia 19 maja 2016 r., III CZP 18/16

Glosy
Opublikowano: Glosa 2017/1/123-132
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Legitymacja procesowa czynna klientów niewypłacalnych biur podróży do samodzielnego dochodzenia roszczeń przed sądem. Glosa do uchwały SN z dnia 19 maja 2016 r., III CZP 18/16

Pojęcie legitymacji procesowej odnosi się do sfery cywilnych praw i obowiązków o charakterze materialno-prawnym. Jej przesądzenie ma podstawowe znaczenie dla prawidłowego dochodzenia ochrony praw na drodze sądowej. Jakkolwiek przepisy kodeksu postępowania cywilnego nie zawierają definicji legalnej legitymacji procesowej, w judykaturze przyjmuje się generalnie, że legitymacja procesowa jest właściwością podmiotu, w stosunku do którego sąd może rozstrzygnąć o istnieniu albo nieistnieniu konkretnej normy prawnej przytoczonej w powództwie. Legitymacja procesowa przesądza zatem o posiadaniu materialnego uprawnienia do żądania wszczęcia konkretnego postępowania. W każdej sprawie cywilnej obowiązkiem sądu jest rozstrzygnięcie, czy strony są jednocześnie stronami spornego stosunku prawnego, a stwierdzenie braku tej zgodności prowadzi do stwierdzenia braku legitymacji procesowej po stronie powoda lub pozwanego, czego skutkiem jest oddalenie powództwa .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX