Antonów Kamil, Kwalifikacja pisma procesowego jako apelacji lub wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Glosa do uchwały SN z dnia 29 września 2020 r., III UZP 2/20

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/3/25
Autor:
Rodzaj: glosa

Kwalifikacja pisma procesowego jako apelacji lub wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem. Glosa do uchwały SN z dnia 29 września 2020 r., III UZP 2/20

Słowa kluczowe: sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, apelacja, wniosek o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, formalizm procesowy

Istota komentowanej uchwały Sądu Najwyższego (SN) dotyczy granic stosowania formalistycznych reguł procesu cywilnego w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Ów formalizm procesowy, w zakresie zasad wnoszenia apelacji, został wzmocniony od 7.11.2019 r. w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego dokonaną ustawą o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw . Wprowadzona zmiana zerwała z dotychczasową formułą zaskarżania wyroku sądu I instancji (tzw. apelacja wprost) na rzecz bezwzględnego – pomijając art. 331 § 4 i art. 343 § 2 k.p.c. – uzależnienia wniesienia apelacji od uprzedniego złożenia wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem (art. 328 § 1k.p.c.). Obecnie zatem wniesienie apelacji, w razie niezłożenia powyższego wniosku, powoduje odrzucenie tego środka odwoławczego na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX