Kamiński Piotr Lechosław, Kryteria i ocena niezdolności do pracy w związku z nabyciem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 24 sierpnia 2010 r., I UK 64/10

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2011/3/165-170
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Kryteria i ocena niezdolności do pracy w związku z nabyciem prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 24 sierpnia 2010 r., I UK 64/10

Dotychczasowe orzecznictwo SN wskazuje, że dość jednoznacznie wyjaśniono aspekty oceny niezdolności do pracy i kryteriów jej ustalania. Wydawało się zatem, że kwestia ta jest całkowicie jasna. Jednak tym razem SN poddał analizie zagadnienie kwestii oceny prawnej niezdolności do pracy dokonywanej „w oparciu o okoliczności natury medycznej i okoliczności innej natury”. Wskazał zwłaszcza na „poziom kwalifikacji ubezpieczonego, możliwości zarobkowania w zakresie tych kwalifikacji, możliwość wykonywania dotychczasowej pracy lub podjęcia innej pracy oraz celowość przekwalifikowania zawodowego, biorąc pod uwagę rodzaj i charakter dotychczas wykonywanej pracy, poziom wykształcenia, wiek i predyspozycje psychofizyczne (art. 12 ust. 1 i 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z art. 278 § 1 k.p.c. )”. Postawienie takiej tezy uzasadnia odniesienie się do poruszonego zagadnienia w szerszym zakresie.

W glosowanym orzeczeniuSN...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX