Puchta Radosław, Kognicja sądów administracyjnych w zakresie kontroli decyzji wydanych w sprawach wizowych przez konsulów. Glosa do postanowienia NSA z dnia 19 lutego 2018 r., II OSK 1346/16

Glosy
Opublikowano: PiP 2019/8/146-156
Autor:
Rodzaj: glosa

Kognicja sądów administracyjnych w zakresie kontroli decyzji wydanych w sprawach wizowych przez konsulów. Glosa do postanowienia NSA z dnia 19 lutego 2018 r., II OSK 1346/16

1. Glosowane postanowienie dotyczy bezpośrednio kwestii braku kompetencji sądów administracyjnych do kontroli decyzji wydanych w sprawach wizowych przez konsulów. Ich kognicja w tym zakresie była wówczas wyłączona na mocy art. 5 pkt 4 ustawy z 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a) . Problem ten, choć miał podstawowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy zawisłej przed NSA, nie może jednak przysłaniać zagadnienia o szerszym, systemowym charakterze, jakim jest sposób rozpoznania przez sąd zarzutów naruszenia praw podstawowych, sformułowanych przez stronę na podstawie regulacji należących do różnych systemów ochrony wolności i praw, mianowicie konstytucyjnego, konwencyjnego oraz unijnego. Naczelny Sąd Administracyjny dał pierwszeństwo porządkowi unijnemu nie tylko przed porządkiem konwencyjnym, ale też przed porządkiem konstytucyjnym. Zawisła sprawa została bowiem rozstrzygnięta wyłącznie na podstawie prawa unijnego (rozumianego w sposób...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX