Gałka Katarzyna, Gwarancje ochrony dla osób przyjętych do domów pomocy społecznej bez ich zgody. Glosa do wyroku ETPC z dnia 25 listopada 2014 r., 31199/12

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Gwarancje ochrony dla osób przyjętych do domów pomocy społecznej bez ich zgody. Glosa do wyroku ETPC z dnia 25 listopada 2014 r., 31199/12

1.Wprowadzenie

Dnia 25 listopada 2014 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka (dalej: ETPC/Trybunał) wydał wyrok w sprawie K.C. v. Polska, w którym rozstrzygnął skargę wniesioną w związku z przymusowym umieszczeniem w domu pomocy społecznej (dalej: DPS). Po wyroku w sprawie Kędzior v. Polska jest to kolejne orzeczenie, które wyraźnie potwierdza konieczność wprowadzenia istotnych zmian w polskim porządku prawnym w zakresie sytuacji osób przyjętych do DPS wbrew swojej woli, na podstawie orzeczenia sądu, tak by zapewniona została zgodność polskich przepisów prawnych ze standardami wynikającymi z Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (dalej: EKPCz/konwencja) , a szczególnie z zagwarantowanego w jej art. 5 prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Ze względu na znaczenie dla polskiego porządku prawnego bez wątpienia warto przyjrzeć się bliżej temu wyrokowi , zwłaszcza w kontekście projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego . Wyrok...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX