Zajdler Robert, Granice ingerencji krajowego organu regulacyjnego w ceny energii elektrycznej lub gazu na rynku de lege zliberalizowanym i konkurencyjnym. Glosa do wyroku TS z dnia 20 kwietnia 2010 r., C-265/08

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2010
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Granice ingerencji krajowego organu regulacyjnego w ceny energii elektrycznej lub gazu na rynku de lege zliberalizowanym i konkurencyjnym. Glosa do wyroku TS z dnia 20 kwietnia 2010 r., C-265/08

WSTĘP

W dniu 20 kwietnia 2010 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) wydał wyrok w sprawie C-265/08, Federutility i in. v. Autorità per l'energia elettrica e il gas. Wyrok stanowi odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie organ regulacyjny państwa członkowskiego Unii Europejskiej (dalej: UE) może ingerować w ceny energii elektrycznej lub gazu na rynku de lege zliberalizowanym i konkurencyjnym. Dodatkowo, wyrok powinien był odpowiedzieć na pytanie, w jakim zakresie dozwolone jest stosowanie przez państwo członkowskie wyłączenia z art. 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE), dotyczącego usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w celu realizacji usług publicznych o wysokim poziomie oraz zapewnienia ochrony odbiorcy.

STAN FAKTYCZNY

Przed dniem 1 lipca 2007 r., czyli przed datą całkowitego otwarcia rynku gazu w Unii Europejskiej, Włochy wydały dekret z mocą ustawy , na mocy którego Autorità per l'energia elettrica e il gas (dalej: AEEG) miała prawo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX