Paczocha Mirosław, Glosa do wyroku WSA z dnia 23 sierpnia 2005 r., I SA/Rz 224/05

Glosy
Opublikowano: FK 2006/10/68
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku WSA z dnia 23 sierpnia 2005 r., I SA/Rz 224/05

1.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie odnosi się - traktując przedmiot rozstrzygnięcia szeroko - do granic samodzielności gminy w stanowieniu przepisów powszechnie obowiązujących. Zakres rozważań Sądu został zdeterminowany przez treść uchwały Rady Miejskiej w P. oraz rozstrzygnięcia nadzorczego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie i jest znacznie węższy - dotyczy zasad ustalania wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów podatków i opłat samorządowych, a biorąc ściśle - opłaty targowej. Glosowane orzeczenie skłania do nieco szerszego przedstawienia problemu wynagrodzenia za inkaso.

2.

Przepisy ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych , a także ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym i ustawy z 30 października 2002 r. o podatku leśnym przewidują możliwość zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa. Zgodnie z art. 6 ust. 12ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy może zarządzać pobór podatku od nieruchomości od osób...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX