Gruszecki Krzysztof, Glosa do wyroku WSA z dnia 22 lutego 2010 r., II SA/Kr 979/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2011
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku WSA z dnia 22 lutego 2010 r., II SA/Kr 979/10

Z punktu widzenia władztwa planistycznego gminy, którego podstawę podstawą prawną jest art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) bardzo ważne staje się ustalenie, gdzie przebiegają jego granice. Niewątpliwie jedną z nich jest konieczność uwzględnienia wymagań właściwej ochrony środowiska na terenie objętym postanowieniami konkretnego aktu planowania przestrzennego. Konieczność ochrony środowiska bywa jednak różnie interpretowana. Dlatego też każdą wypowiedź pozwalającą doprecyzować jej granice, należy witać z dużym zadowoleniem. Niewątpliwie poważną rolę do odegrania w tym zakresie będą miały przytoczone wyżej poglądy zaprezentowane przez sąd. Niektóre z nich mogą być jednak uznane za kontrowersyjne i zbyt daleko idące. Dlatego też warto poświęcić im kilka słów komentarza.

Ocenę prawidłowości przedstawionych wyżej tez należy rozpocząć od przypomnienia, jaką rolę do odegrania w procesie planowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX