Tyniewicki Marcin, Glosa do wyroku WSA z dnia 21 września 2005 r., I SA/Bk 206/05

Glosy
Opublikowano: FK 2006/3/73
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku WSA z dnia 21 września 2005 r., I SA/Bk 206/05

1. Stan faktyczny, którego dotyczy glosowane orzeczenie, można przedstawić syntetycznie w następujący sposób. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) uchwałą z 18 kwietnia 2005 r. pozytywnie zaopiniował sprawozdanie Prezydenta Miasta Białegostoku z wykonania budżetu za rok 2004. Natomiast ocena Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej była w tym przedmiocie negatywna i w konsekwencji złożyła ona wniosek o nieudzielanie Prezydentowi absolutorium. Wniosek ten na mocy przepisów art. 13 pkt 8 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym , został negatywnie zaopiniowany przez RIO, która podkreśliła, iż nie zasługuje on na uzasadnienie ze względu na fakt, iż przedstawione ogólne sprawozdanie z wykonania budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków jest zgodne z budżetem uchwalonym. Mocą uchwały z 9 maja 2005 r. Rada Miejska nie udzieliła absolutorium organowi wykonawczemu, uzasadniając to m.in. negatywną oceną dotyczącą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX