Szałkiewicz Marek, Glosa do wyroku WSA z dnia 15 stycznia 2015 r., II SA/Łd 737/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku WSA z dnia 15 stycznia 2015 r., II SA/Łd 737/14

1. Stan faktyczny w sprawie zakończonej glosowanym wyrokiem przedstawiał się w sposób typowy dla postępowań w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości. Organ I instancji wydał decyzję w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej. Jej wysokość została wyliczona w oparciu o sporządzony w sprawie operat szacunkowy rzeczoznawcy majątkowego. Wycena została sporządzona w ten sposób, że rzeczoznawca najpierw dokonał określenia wartości nieruchomości przed jej podziałem geodezyjnym. Następnie, szacując jej wartość po dokonanym podziale, określił wartość poszczególnych działek ewidencyjnych powstałych w wyniku podziału i uznał, że wartość nieruchomości po podziale stanowi suma wartości wszystkich wydzielonych działek. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzję organu I instancji utrzymało w mocy.

Glosowanym wyrokiem Sąd oddalił skargę na decyzję organu odwoławczego, wyrażając przy tym pogląd sformułowany w tezie.

2. Tytułem krótkiego wstępu warto wskazać, że opłaty...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX