Lewandowski Tomasz, Glosa do wyroku WSA z dnia 15 marca 2012 r., III SA/Lu 708/11

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2013
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku WSA z dnia 15 marca 2012 r., III SA/Lu 708/11

I.

Glosowane orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie zasługuje na uwagę, bowiem dotyka dwóch ciekawych kwestii procesowych, mających doniosłe znaczenie w codziennym funkcjonowaniu administracji publicznej. Pierwszy problem dotyczy zachowania terminu do dokonania czynności procesowej (w tym przypadku wniesienia odwołania), gdy zamiast poczty (operatora publicznego) strona korzysta z faksu (telefaksu). Drugi problem pozostaje w związku z pierwszym i dotyczy obowiązku wzywania do uzupełnienia braków formalnych podania wnoszonego za pomocą tego środka komunikacji.

II.

Rozważania na temat zaprezentowanych problemów oraz dokonanie oceny glosowanego orzeczenia należy rozpocząć od streszczenia stanu faktycznego sprawy.

Otóż decyzja organu pierwszej instancji doręczona została w dniu 24 lutego 2011 r. Czternastodniowy termin do wniesienia odwołania w sprawie upływał zatem z dniem 10 marca 2011 r.

Okolicznością bezsporną jest, iż odwołanie datowane na dzień 13 marca 2011 r. przesłane...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX