Namysłowska Monika, Sztobryn Karolina, Glosa do wyroku TS z dnia 9 czerwca 2011 r., C-52/10

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autorzy:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 9 czerwca 2011 r., C-52/10

1.Przedmiot glosy

Przedmiotem glosy jest wyrok w sprawie C-52/10 Eleftheri tileorasi i Konstantinos Giannikos , w którym Trybunał Sprawiedliwości po raz pierwszy dokonał wykładni pojęcia „kryptoreklama”, wskazując, że istnienie zapłaty lub podobnego wynagrodzenia nie jest przesłanką konieczną dla stwierdzenia zamierzonego charakteru ukrytej reklamy. Ponadto Trybunał oparł swoje uzasadnienie na, mającej istotne znaczenie praktyczne, zasadzie interpretacji przepisów unijnych w różnych językach urzędowych Unii Europejskiej. Tezy Trybunału przedstawione w glosowanym wyroku mają więc znaczenie wykraczające poza zakres regulacji dotyczących handlowych przekazów audiowizualnych, w szczególności ze względu na przedstawienie metod wykładni i stosowania aktów prawnych UE.

2.Ramy prawne

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w sprawie C-52/10 Eleftheri tileorasi i Konstantinos Giannikos dotyczył wykładni przepisu art. 1 lit. d nieobowiązującej już dyrektywy Rady 89/552/EWG w wersji zmienionej dyrektywą 97/36/WE ,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX