Kohutek Konrad, Glosa do wyroku TS z dnia 6 czerwca 2013 r., C-536/11

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Glosa do wyroku TS z dnia 6 czerwca 2013 r., C-536/11

1.Stan faktyczny

W dniu 26 marca 2010 r. austriacki Sąd Apelacyjny we Wiedniu (Oberlandsgericht) nałożył na spółkę Donau Chemie grzywnę w łącznej wysokości 1,5 miliona euro za naruszenie art. 101 TFUE na hurtowym rynku produktów chemicznych dla przemysłu drukarskiego. Orzeczenie to uzyskało prawomocność, po tym jak – w dniu 4 października 2010 r. – zostało utrzymane w mocy przez najwyższy trybunał (Oberster Gerichtshof) Austrii w ramach postępowania apelacyjnego. W dniu 3 lipca 2011 r. Verband Druck & Medientechnik (dalej: „VDMT”) – związek przedsiębiorstw (m.in. z sektora drukarskiego) – wystąpił z wnioskiem o dostęp do akt sprawy postępowania prowadzonego przez Bundeswettbewerbsbehörde (austriacki urząd ds. ochrony konkurencji, dalej: „BWB”) przeciwko Donau Chemie (i innym członkom porozumienia naruszającego art. 101TFUE). Celem tego wniosku było zebranie informacji pozwalających na zbadanie (m.in.) charakteru i wysokości szkody, jaka mogła zostać poniesiona przez członków VDMT z powodu naruszeń...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX