Wiśniewska Weronika, Glosa do wyroku TS z dnia 5 lutego 2015 r., C-627/13 i C-2/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2017
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 5 lutego 2015 r., C-627/13 i C-2/14

I.Przedmiot glosy

Autorka niniejszej glosy komentuje i ocenia wyrok z 5.02.2015 r., C-627/13 i C-2/14, Miguel M. i in., EU:C:2015:59, dalej wyrok C-627/13 i C-2/14, Miguel, w którym Trybunał Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność równoległego stosowania do produktów leczniczych legalnie dopuszczonych do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej reżimu przewidzianego dla substancji sklasyfikowanych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z 11.02.2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz.Urz. UE L 47, s. 1) – dalej rozporządzenie nr 273/2004 – oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 z 22.12.2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz.Urz. UE L 22, s. 1) – dalej rozporządzenie nr 111/2005.

II.Stan faktyczny oraz pytania prejudycjalne

Oceniany wyrok Trybunału zapadł po połączeniu do wspólnego rozpoznania dwóch spraw o bardzo podobnym stanie faktycznym, którego istota sprowadza się do tego, że określone osoby...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX