Kręcisz Marta, Glosa do wyroku TS z dnia 30 kwietnia 2014 r., C-475/12

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2014
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Glosa do wyroku TS z dnia 30 kwietnia 2014 r., C-475/12

1.Stan faktyczny

Spółka luksemburska UPC odpłatnie świadczy pakiet usług programów radiowych i audiowizualnych pobieranych przez satelitę i podlegających ograniczonemu dostępowi. Usługi te są świadczone na rzecz abonentów mających siedzibę w innych państwach członkowskich, w tym na Węgrzech. W wyniku skarg wniesionych przez abonentów UPC organy węgierskie wezwały UPC do udostępnienia im informacji dotyczących jej stosunków umownych z jednym z jej klientów. Spółka UPC odmówiła jednak przedstawienia tych informacji, uznając, iż skoro jej siedziba znajduje się w Luksemburgu, organy węgierskie nie są zdaniem spółki właściwe rzeczowo lub międzynarodowo do wszczęcia wobec niej postępowania nadzorczego. Nie otrzymawszy wnioskowanych informacji, węgierskie organy nałożyły na UPC grzywnę. Sąd odwoławczy rozpoznający wniesioną przez UPC skargę, kwestionującą grzywnę, zmierza do ustalenia, czy węgierskie organy są upoważnione na podstawie prawa Unii do nadzoru nad działalnością UPC na Węgrzech.

Sąd odsyłający...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX